شرکت برق منطقه ای آذربایجان
details

آگهی مناقصه عمومی

شرکت برق منطقه ای آذربایجان در نظر دارد خرید 300 دستگاه MC به همراه تست بلاکهای جریانی و ولتاژی را بصورت یک مرحله ای را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به شماره فراخوان 2002001119000056 به آدرس الکترونیکی ir .setadiran. www برگزار نماید.

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : 3.750.000.000 ریال بحروف (سه میلیارد و هفتصد و پنجاه میلیون ریال) بصورت ضمانتنامه بانکی و یا واریز نقدی بحساب شبا به شماره 110100004001106407144480 IR نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی بنام شرکت برق منطقه ای آذربایجان

بهای فروش اسناد: 200.000 ریال (دویست هزارریال )

جدول زمانی انجام مناقصه

شروع فروش اسناد مناقصه

از ساعت 8 مورخ 27/8/1402

مهلت دریافت اسناد مناقصه

تا ساعت 19 مورخ 1/9/1402

مهلت بارگذاری پیشنهادات سامانه ستاد ایران

تا ساعت 30/9 مورخ 14/9/1402

بازگشایی پاکات

ساعت 10 مورخ 14/9/1402

جهت اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس 41934-021

جهت اخذ اطلاعات بیشتر به سایتهای زیر مراجعه و یا با شماره تلفن 3235 3107 -041 تماس حاصل فرمایند.

www.tavanir.org.ir www.Iets.mporg.ir www.azrec.co.ir www.setadiran.ir

روابط عمومی شرکت برق منطقه ای آذربایجان

 
 


تاریخ انتشار / بروز رسانی1402/08/27   تعداد بازدید 242     https://www.azrec.co.ir/blog/u/53767   سهیلا پرستار ---
  • برچسب ها:
  • برچسبی برای این صفحه ثبت نشده است
0 رای --- ( 0 )
آدرس صفحه

ارسال نظر

افراد کمتوانافراد کمتوان
کنتراستکنتراست
افزایش اندازهافزایش اندازه
کاهش اندازهکاهش اندازه

پسزمینه قرمزپسزمینه قرمز
پسزمینه سبزپسزمینه سبز
پسزمینه پیشفرضپسزمینه پیشفرض