شرکت برق منطقه ای آذربایجان
details

آگهی مناقصه عمومی

شرکت برق منطقه ای آذربایجان در نظر دارد تامین تجهیزات، نصب، تست و راه اندازی جهت اصلاح و بهینه سازی پست های تقی دیزج، تیکمه داش، مرند1، مغان و خامنه را به صورت مناقصه عمومی یک مرحله ای توام با ارزیابی کیفی از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به شماره فراخوان شماره 2002001119000059 آدرس الکترونیکی ir .setadiran. www به مناقصه گر واجد شرایط واگذار نماید.

بهای فروش اسناد مناقصه : 200.000 ریال (دویست هزارریال )

جدول زمانی انجام مناقصه

شروع فروش اسناد مناقصه

از ساعت 8 صبح مورخ 23/08/1402

مهلت دریافت اسناد مناقصه

تا ساعت 19 عصر مورخ 28/08/1402

مهلت بارگذاری پیشنهادات سامانه ستاد ایران

تا ساعت 9 صبح مورخ 19/09/1402

بازگشایی پاکات

ساعت 10 صبح مورخ 19/09/1402

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : 2.493.790.050 بحروف ( دو میلیارد و چهارصد و نود و سه میلیون و هفتصد و نود هزار و پنجاه ریال) بصورت ضمانتنامه بانکی و یا واریز نقدی بحساب شبا به شماره 030100004001106406376190 IR نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی بنام شرکت برق منطقه ای آذربایجان

جهت اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس 41934-021

جهت اخذ اطلاعات بیشتر به سایتهای زیر مراجعه و یا با شماره تلفن 3227 3107 -041 تماس حاصل فرمایند.

www.tavanir.org.ir www.Iets.mporg.ir www.azrec.co.ir www.setadiran.ir

روابط عمومی شرکت برق منطقه ای آذربایجان

 
 


تاریخ انتشار / بروز رسانی1402/08/27   تعداد بازدید 235     https://www.azrec.co.ir/blog/u/53768   سهیلا پرستار ---
  • برچسب ها:
  • برچسبی برای این صفحه ثبت نشده است
0 رای --- ( 0 )
آدرس صفحه

ارسال نظر

افراد کمتوانافراد کمتوان
کنتراستکنتراست
افزایش اندازهافزایش اندازه
کاهش اندازهکاهش اندازه

پسزمینه قرمزپسزمینه قرمز
پسزمینه سبزپسزمینه سبز
پسزمینه پیشفرضپسزمینه پیشفرض