شرکت برق منطقه ای آذربایجان
details

آگهی تجدید مناقصه عمومی

شرکت برق منطقه ای آذربایجان در نظر دارد مناقصه تامین تجهیزات و نصب و راه اندازی جهت توسعه فیدرهای 20 کیلوولت در پست 132 کیلوولت اشنویه را به صورت مناقصه عمومی یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به شماره فراخوان 2002001119000053 آدرس الکترونیکی ir .setadiran. www به مناقصه گر واجد شرایط واگذار نماید.

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : 1.438.974.415 بحروف (یک میلیارد و چهارصد و سی و هشت میلیون و نهصد و هفتاد و چهار هزار و چهارصد و پانزده ریال) بصورت ضمانتنامه بانکی و یا واریز نقدی بحساب شبا به شماره 110100004001106407144480 IR نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی بنام شرکت برق منطقه ای آذربایجان

بهای فروش اسناد مناقصه : 200.000 ریال (دویست هزارریال )

جدول زمانی انجام مناقصه

شروع فروش اسناد مناقصه

از ساعت 8 صبح مورخ 16/08/1402

مهلت دریافت اسناد مناقصه

تا ساعت 19 عصر مورخ 21/08/1402

مهلت بارگذاری پیشنهادات سامانه ستاد ایران

تا ساعت 9 صبح مورخ 08/09/1402

بازگشایی پاکات

ساعت 10 صبح مورخ 08/09/1402

جهت اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس 41934-021

جهت اخذ اطلاعات بیشتر به سایتهای زیر مراجعه و یا با شماره تلفن 3227 3107 -041 تماس حاصل فرمایند.

www.tavanir.org.ir www.Iets.mporg.ir www.azrec.co.ir www.setadiran.ir

روابط عمومی شرکت برق منطقه ای آذربایجان

 
 


تاریخ انتشار / بروز رسانی1402/08/20   تعداد بازدید 290     https://www.azrec.co.ir/blog/u/53762   سهیلا پرستار ---
  • برچسب ها:
  • برچسبی برای این صفحه ثبت نشده است
0 رای --- ( 0 )
آدرس صفحه

ارسال نظر

افراد کمتوانافراد کمتوان
کنتراستکنتراست
افزایش اندازهافزایش اندازه
کاهش اندازهکاهش اندازه

پسزمینه قرمزپسزمینه قرمز
پسزمینه سبزپسزمینه سبز
پسزمینه پیشفرضپسزمینه پیشفرض