شرکت برق منطقه ای آذربایجان

فلوچارت-نهایی-مقیاس-کوچک سایت

دریافت فایل (فرآیند صدور مجوزهای مولد مقیاس کوچک در شرکت برق منطقه ای آذربایجان)

الف) اهم وظایف اختصاصی

- هدایت ، نظارت و کنترل اجرای فرآیند جلب مشارکت سرمایه گذاران خصوصی در توسعه و احداث مولدهای مقیاس کوچک (تولید پراکنده و انرژی های نو)

- هدایت ، نظـارت و کنترل اجرای فرآیند صدور موافقت نامه احداث مولدهای مقیاس کوچک (تولید پراکنده و انرژی های نو)

- هدایت ، نظارت و کنترل اجرای فرآیند صدور پروانه احداث مولدهای مقیاس کوچک (تولید پراکنده و انرژی های نو)

- هدایت ، نظارت و کنترل اجرای فرآیندهای دوره احداث مولدهای مقیاس کوچک (تولید پراکنده و انرژی های نو) مطابق قراردادهای خرید تضمین برق

- هدایت ، نظارت و کنترل اجرای فرآیندهای دوره بهره برداری تجاری مولدهای مقیاس کوچک (تولید پراکنده و انرژی های نو) مطابق قراردادهای خرید تضمین برق

- هدایت ، نظارت و انجام اقدامات مورد نیاز واگذاری زمین پست های فوق توزیع جهت احداث مولدهای مقیاس کوچک

- هدایت ، نظارت و کنترل اجرای مفاد قراردادهای اجاره زمین پستهای فوق توزیع جهت احداث مولد مقیاس کوچک

- هدایت ، نظارت و کنترل مکاتبات ، تهیه گزارشات و هماهنگی با واحدهای درون و برون سازمانی جهت توسعه و احداث مولدهای مقیاس کوچک (تولید پراکنده و انرژی های نو)

- هدایت ، نظارت و کنترل فرآیند توسعه، احداث و اصلاح شبکه جهت اتصال مولدهای مقیاس کوچک (تولید پراکنده و انرژی های نو) به شبکه

- نظارت بر تهیه اعتبار و بودجه سالیانه مورد نیاز جهت پیش برد فعالیتهای برون سپاری شده فرآیند توسعه و احداث مولدهای مقیاس کوچک (تولید پراکنده و انرژی های نو) و کنترل عملکرد آن

ب) اهم وظایف عمومی

- نظارت و کنترل عملکردها و فعالیتهای افراد تحت سرپرستی و ارائه راهنمائیهای لازم در جهت پیشبرد اهداف سازمان و حسن اجرای وظایف .

- اجرای آئین نامه ها ، دستور العمل ها، مقررات و سایر الزامات قانونی در مورد کیفیت و ایمنی در واحدهای تحت سرپرستی .

- انجام بازدیهای مستمر و برنامه ریزی شده از پروژه های تحت سرپرستی .

- همکاری لازم و مستمر در ارزیابی ها و ممیزی های داخلی و خارجی با متولیان امر و دفتر مدیریت استراتژیک و بهره وری .

- رعایت دقیق دستورالعملهای کاری و روشهای اجرائی, آئین نامه ها و مقررات براساس الزامات سیستمهای مدیریت کیفیت و ایمنی.

- رعایت کلیه دستورالعمل ها و روشهای سامانه مدیریت امنیت اطلاعات ( ISMS ) .

- رعایت اقدامات امنیتی و حفظ اطلاعات در اختیار بلحاظ جلوگیری از افشاء و سوء استفاده .

 
 


تاریخ انتشار / بروز رسانی1401/01/08   تعداد بازدید 2968     http://www.azrec.co.ir/blog/u/22628   Modir Administrator
  • برچسب ها:
  • برچسبی برای این صفحه ثبت نشده است
0 رای --- ( 0 )
آدرس صفحه

ارسال نظر

افراد کمتوانافراد کمتوان
کنتراستکنتراست
افزایش اندازهافزایش اندازه
کاهش اندازهکاهش اندازه

پسزمینه قرمزپسزمینه قرمز
پسزمینه سبزپسزمینه سبز
پسزمینه پیشفرضپسزمینه پیشفرض