شرکت برق منطقه ای آذربایجان

اهم فعالیتهای معاونت برنامه ریزی و تحقیقات با توجه به وظایف محوله به شرح ذیل می باشد:

- مطالعات بار شبکه و تدوین و برنامه ریزی پروژه های مورد نیاز جهت رفع تنگناها و توسعه شبکه انتقال و فوق توزیع در افقهای زمانی یکساله،پنج ساله و ده ساله

- تهیه و تدوین بودجه جاری،سرمایه ای و نقدی مورد نیاز شرکت و مبادله موافقت نامه های مربوطه و کنترل آنها براساس برنامه و بودجه مصوب

- مطالعه و برنامه ریزی برای فعالیتهای ICT و پشتیبانی زیرساخت سخت افزاری و سیستمهای نرم افزاری و راهبری سرویسهای شبکه و ارتباطات و حفظ امنیت شبکه های کامپیوتری

- مدیریت اطلاعات و آمار شرکت با توجه به نیازهای اطلاعاتی

- اشاعه فرهنگ تحقیقات و پژوهش و ایجاد زمینه های همکاری و ارتباط صنعت با دانشگاه از طریق تعریف و تصویب اولویتهای تحقیقاتی و پژوهشی و عقد موافقت نامه های پژوهشی و نظارت و کنترل آنهاو نظارت بر پیاده سازی اصول استانداردهای صنعت برق در کلیه واحدهای شرکت

- ارائه خدمات به مشترکین مصارف سنگین و پیگیری طرح تامین فنی و عقد قراردادهای انشعاب و نیرورسانی و وصول بهای انرژی

- ممیزی انرژی صنایع و کنترل و نظارت بر اجرای دستور العملهای الگوی مصرف و استانداردهای مصرف انرژی و فرهنگ سازی در این خصوص

- بررسی و تدوین استراتژیهای شرکت در بخش توسعه شبکه انتقال و فوق توزیع،تحقیقات،بار شبکه و....

 
 


تاریخ انتشار / بروز رسانی   تعداد بازدید 3020     http://www.azrec.co.ir/blog/u/22421   Modir Administrator
  • برچسب ها:
  • برچسبی برای این صفحه ثبت نشده است
آدرس صفحه

افراد کمتوانافراد کمتوان
کنتراستکنتراست
افزایش اندازهافزایش اندازه
کاهش اندازهکاهش اندازه

پسزمینه قرمزپسزمینه قرمز
پسزمینه سبزپسزمینه سبز
پسزمینه پیشفرضپسزمینه پیشفرض