شرکت برق منطقه ای آذربایجان

تصویراسامیسمتتلفن تماسپست الکترونیک

جناب آقای دکتر رسول اسماعیل زادهمدیرعامل و رئیس هیأت مدیره

33285185

 
banan

جناب آقای دکتر خلیل بانان علی عباسی

معاون بهره برداری و عضو هیأت مدیره31073031kh.banan(at)azrec.co.ir
Khosroshahiجناب آقای محمدحسین قرارخسروشاهیمعاون مالی و پشتیبانی و عضو هیأت مدیره31073051Gh.khosroshahi(at)azrec.co.ir
zadmehdiجناب آقای مهندس مقصود زاده مهدیمعاون طرح وتوسعه33284023zadehmahdi(at)azrec.co.ir
picture1جناب آقای مهندس محمدرضا رستمی نوشهرمعاون منابع انسانی۳۱۰۷۳۰۴۱ 
.jpgجناب آقای مهندس علی حسین حلالیمعاون هماهنگی33289611 
10
سرکار خانم مهندس حمیده اسکندریمعاون برنامه ریزی و تحقیقات31073020
 

h.eskandari(at)azrec.co.ir

اسدازاده2جناب آقای مهندس بابک اسدزاده

مدیر دفتر تحقیقات و کنترل کیفیت تجهیزات و مشاور مدیرعامل

۳۱۰۷۳۰۳۴b_asadzadeh(at)azrec.co.ir
SHARGIمیرغفار شرقیمشاور مدیرعامل۰۴۵۳۳۶۱۰۴۸۴ 
_موسوی.jpgجناب آقای مهندس سیدمحمد مرتضی موسویمشاور مدیرعامل31073099

mousavi(at)azrec.co.ir

_محمدی3.jpgجناب آقای حسن دوست محمدیمدیر دفتر حراست و امور محرمانه۳۱۰۷۳۰۱۸ 
Moslemiجناب آقای مهندس سیدکمال سیدی مسلمیمدیردفترروابط عمومی31073080Moslemi(at)AZREC.CO.IR
احمدزاده - جناب آقای علیرضا احمدزاده حساسمدیر دفتر حقوقی و رسیدگی به شکایات۳۱۰۷۳۰۸۷ 
علی قربانپور - جناب آقای مهندس علی قربان پور اسکوییوظایف مدیر دفتر هیئت مدیره و مدیرعامل و حسابرسی داخلی۳۱۰۷۳۰۸۳ 
یعقوب قربانعلی زادهجناب آقای مهندس یعقوب قربانعلی زادهمدیر دفتر فنی نظارت بر تولید و مشاور فنی تولید مدیرعامل۳۱۰۷۳۰۷۳ 
hedayatiجناب آقای مهندس حسن هدایتیمجری مدیریت بحران، پدافند غیرعامل و HSE۳۱۰۷۳۰۴۹ 

 

 

تصویر

نام نام خانوادگی

سمت

تلفن تماس

پست الکترونیک

  مجری طرح تولید پراکنده 31073023 

Khosrosahi

جناب آقای مهندس سیدسعید حسنی خسروشاهیمدیر دفتر فن آوری ارتباطات و مدیریت اطلاعات31073029 

_لوئی.jpg

جناب آقای مهندس امیر دانه لوئی پورمدیر دفتر برنامه ریزی فنی و برآورد بار31073088 

22

سرکار خانم نرمین علیائیمدیر دفتر بودجه31073022 

pourmostaghimi

جناب آقای مهندس سعید پورمستقیمیمدیر دفتر خدمات مشترکین و مدیریت مصرف و وصول درآمد 31073024 

_حافظ3.jpg

جناب آقای ناصر عبد حافظمدیر امور مالی و ذیحسابی31073054 
رضا نژادیانجناب آقای رضا نژادیانمجری طرحهای خدماتی31073026 

حامد منصوری گرگری2

جناب آقای حامد منصوری گرگریمدیر امور تدارکات و قراردادها31073097 
_2قاسم_نژاد.jpgجناب آقای امیر قاسم نژادمدیر امور کارکنان و رفاه31073047 
محمدعلی جاویدکیاجناب آقای محمدعلی جاویدکیامجری طرحهای رفاهی۳۱۰۷۳۰۵۹ 
farajiجناب آقای پرویزسالک فرجیمدیر دفتر سازماندهی و بهبود روشها۳۱۰۷۳۰۴۵ 
shekhzadeh1جناب آقای غلامرضا شیخ زادهمدیردفتربرنامه ریزی منابع انسانی و آموزش31073042 
rasoliجناب آقای سعید رسولیمدیر مجموعه فرهنگی ورزشی و رفاهی33307666 
.jpgجناب آقای مهندس محسن برنجی بنابمدیر دفتر استراتژیک و بهره وری31073043 
.jpgجناب آقای مهندس محمدرسول نقدی شایانمدیر دفتر مهندسی طرحها31073016 
_اله_زاده2.jpgجناب آقای مهندس بهروز فتح اله زادهمجری پست های انتقال31073067 
_گلزار.jpgجناب آقای مهندس حسین جلیل گلزارمجری تامین منابع مالی طرحها و پروژه ها31073068 
hanefeh zadeh1جناب آقای مهندس احد حنیفه زادهمجری طرحهای مخابراتی31073066 
soleymanzadeجناب آقای مهندس سعید سلیمان زادهمجری توسعه پستهای فوق توزیع31073079 
2.jpgجناب آقای مهندس منصور راحیمیمجری خطوط فوق توزیع31073064 
نواییجناب آقای مهندس محمدرضا نوائیمجری پستهای فوق توزیع31073275 
اکبر صادق هرابجناب آقای مهندس اکبر صادق هرابمجری خطوط انتقال۳۱۰۷۳۴۱ 
.jpgجناب آقای مهندس علی بدریمدیر دفتر فنی انتقال31073033 
امجدی3جناب آقای مهندس مجید امجدیمدیر امور دیسپاچینگ و مخابرات34248981-5 
خجستهجناب آقای مهندس حیدر خجستهمدیر دفتر بازار برق31073075 
.jpgجناب آقای مهندس رضا رهنوردمجری طرح بهینه سازی انتقال نیرو31073069 
کریم علیزادهجناب آقای مهندس کریم علیزاده باغبانان مجری حریم و طرح های واریانت خطوط فوق توزیع و انتقال در حال بهره برداری31073012 
مقدسیجناب آقای مهندس خلیل مقدسی

مدیرامور انتقال نیروی استان آذربایجان غربی

04432751380-6 
moeniجناب آقای مهندس حسن معینیمدیر امور انتقال نیروی استان اردبیل4533610484 
.jpgجناب آقای مهندس مهدی اسکندرزادهمدیر امور انتقال نیروی استان آذربایجانشرقی31073072 

 

 
 


تاریخ انتشار / بروز رسانی1400/12/18   تعداد بازدید 5332     http://www.azrec.co.ir/blog/u/22591   خانم میرزایی
  • برچسب ها:
  • برچسبی برای این صفحه ثبت نشده است
آدرس صفحه

افراد کمتوانافراد کمتوان
کنتراستکنتراست
افزایش اندازهافزایش اندازه
کاهش اندازهکاهش اندازه

پسزمینه قرمزپسزمینه قرمز
پسزمینه سبزپسزمینه سبز
پسزمینه پیشفرضپسزمینه پیشفرض