دفتر حقوقی و رسیدگی به شکایات

شرح فعالیت دفتر حقوقی و رسیدگی به شکایات

  • حضور در محاكم به منظور پاسخ گويي به دعاوي مطروحه عليه شركت وطرح وتعقيب دعوي به نمايندگي از شركت پس از اعطاي نمايندگي از سوي مديريت عامل .
  • حضور در دادسراها و مراجع انتظامي به منظور پاسخ گويي به شكايات مطروحه به طرفيت شركت طرح تعقيب شكايات به نمايندگي از سوي شركت عليه شخص يا اشخاص ( اعم از حقيقي يا حقوقي ) خاطي ، پس از اعطاي نمايندگي از سوي مديريت عامل، قبول هرگونه نمايندگي از سوي شركت به منظور اجراي احكام دادگستري حضور در جلسات مختلف در مراجع مختلف با صلاحديد مديريت عامل .
  • امضاي اسناد تعهد آور واسناد رسمي در دفاتر اسناد رسمي واخذ اسناد در دفاتر مذكور وادارات ثبت اسناد واملاك با صلاحديد ومعرفي مديريت عامل .
  • اظهار نظر در رابطه با پاره اي از قراردادهاي منعقده شرکت با اشخاص حقيقي و حقوقي و شرکت در جلسات مزايده و مناقصه .
  • ارتباط با مديريت عامل ومعاونين ومديريت هاي شركت به منظور رفع موانع ومعضلات مختلف كه ارتباط حقوقي وقانوني دارد .
  • تشريك مساعي با همكاران در چارچوب مقررات به منظور حفظ حقوق شركت .
  • هرگونه رسيدگي واظهار نظر در موارد حقوقي كه ارجاع مي­شود .
  • تهيه گزارش ماهانه حقوقي وتهيه پيش نويس مكاتبات رسمي .
  • تهيه آمار وگزارش­هاي لازم .
ضمائم:
این فایل را دانلود کنید (نسخه نهایی (1).pdf)نسخه نهایی (۱).pdf۱۰۶۶ کیلوبایت

قوانین متفرقه مربوط به بخش حقوقی