فرم های خدمات مشترکین

 مشترک/ متقاضی محترم شرکت برق منطقه ای آذربایجان:

 به استحضار می رساند شرکت برق منطقه ای آذربایجان پس از اجرای قانون استقلال شرکتهای توزیع نیروی برق (سال ۱۳86) مسئولیت پاسخ گوئی به درخواست های انشعاب برق متقاضیان در سطح ولتاژ 6۳ کیلوولت و بالاتر ( با قدرت 7 مگاوات و بالاتر ) را برعهده گرفته است. براین اساس دریافت تقاضای انشعاب،بررسی فنی و اعلام شرایط فنی و مالی تامین برق متقاضیان (پس از اخذنظر شرکت مادر تخصصی توانیر براساس مواد 7۱-4 و 7۲-4 آیین نامه تکمیلی تعرفه های برق) ، تحویل انشعاب و صدور صورتحساب و وصول بهای برق مصرفی این دسته از مشترکین برعهده شرکت برق منطقه ای آذربایجان است. محدوده جغرافیایی مسئولیت شرکت برق منطقه ای آذربایجان استانهای آذربایجانشرقی،آذربایجانغربی و اردبیل می باشد. علی ایحال دریافت تقاضا از طریق حضوری ، مکاتبه ، سایت شرکت برق منطقه ای آذربایجان به آدرس  www.azrec.co.ir و یا از طریق پنجره واحد سرمایه گذاری استان آذربایجانشرقی نیز صورت می گیرد.

 خواهشمند است در صورت داشتن هرگونه درخواست انشعاب برق پس از مطالعه فرآیند فروش انشعاب/ خدمات پس ازفروش دفتر خدمات مشترکین و مدیریت مصرف و وصول انرژی نسبت به تکمیل فرم ضمیمه به همراه نامه پوششی با تائید و مهرشرکت اقدام و به آدرس ذیل ارسال نمائید:

تبریز-جنب باغلارباغی- ساختمان شرکت برق منطقه ای آذربایجان- طبقه پنجم

 دفتر خدمات مشترکین و مدیریت مصرف و وصول درآمد -شماره تلفاکس : ۳۳۲80994_04۱

همچنین در صورت نیاز می توانید جهت کسب اطلاعات با شماره تلفنهای ذیل تماس حاصل فرمائید:

۳۳۲85۱8۱ _04۱ داخلی:  ۳0۲4 – ۳0۲8 – ۳440 - ۳44۲

اطلاع رسانی خدمات الکترونیکی :

 

فرم های الکترونیکی

قوانین ، تعرفه ها و آیین نامه ها

فرآیند ها

 

ردیف

عنوان خدمت(شناسه)

عنوان زیر خدمت

شناسنامه زیر خدمت

دانلود فرم

لینک خدمت

بستر ارائه خدمت

۱

خدمات صورت حساب قبض(۱۴۶۵۱۲۰۳۰۰۰)

تسویه حساب

۱۳۰۳۱۴۶۵۱۰۰

فرم مربوطه 

   Tel

تسویه بدهی

۱۳۰۳۱۴۶۵۱۰۱

فرم مربوطه 

   Tel

تغییر تعرفه یا گزینه تعرفه

۱۳۰۳۱۴۶۵۱۰۲

فرم مربوطه

   WebTel

صدور قبض المثنی

۱۳۰۳۱۴۶۵۱۰۳

فرم مربوطه 

صدور قبض المثنی

TelWeb

بررسی صورت‌حساب

۱۳۰۳۱۴۶۵۱۰۴

فرم مربوطه

  TelWeb

سوابق مصارف و صورت حساب

۱۳۰۳۱۴۶۵۱۰۵

فرم مربوطه 

در قبض موجود است .

Tel 

سوابق پرداخت

۱۳۰۳۱۴۶۵۱۰۶

فرم مربوطه 

 در قبض موجود است . TelWeb

۲

خدمات مشترکین(۱۴۶۶۱۳۰۳۰۰۰)

درخواست انصراف قبل از برقراری انشعاب

۱۳۰۳۱۴۶۶۱۰۰

فرم مربوطه 

   Tel

تغییر مکان داخلی

۱۳۰۳۱۴۶۶۱۰۱

 

فرم مربوطه
   Tel

نصب مجدد انشعاب

۱۳۰۳۱۴۶۶۱۰۲

فرم مربوطه

   Tel

جمع آوری موقت انشعاب

۱۳۰۳۱۴۶۶۱۰۳

فرم مربوطه

   Tel

جمع آوری دایم انشعاب

۱۳۰۳۱۴۶۶۱۰۴

فرم مربوطه

   Tel

اصلاح اطلاعات

۱۳۰۳۱۴۶۶۱۰۵

فرم مربوطه

   Tel

اصلاح نام

۱۳۰۳۱۴۶۶۱۰۶

فرم مربوطه

   Tel

تغییر نام

۱۳۰۳۱۴۶۶۱۰۷

فرم مربوطه

  Tel
 

آزمایش کنتور

۱۳۰۳۱۴۶۶۱۰۸

فرم مربوطه

   Tel

اصلاح سرویس انشعاب

۱۳۰۳۱۴۶۶۱۰۹

فرم مربوطه

   Tel

قطع موقت انشعاب

۱۳۰۳۱۴۶۶۱۱۰

فرم مربوطه

   Tel

وصل مجدد انشعاب

۱۳۰۳۱۴۶۶۱۱۱

فرم مربوطه

   Tel

۳

رسیدگی به درخواست انشعاب و تغییر قدرت(۱۴۶۷۱۲۰۲۰۰۰)

افزایش آمپراژ

۱۳۰۳۱۴۶۷۱۰۰

فرم مربوطه

افزایش آمپر

Tel Web

درخواست کاهش آمپراژ

۱۳۰۳۱۴۶۷۱۰۱

فرم مربوطه

کاهش آمپر

Tel Web

درخواست انشعاب آمپری

۱۳۰۳۱۴۶۷۱۰۲

فرم مربوطه

انشعاب آمپری

TelWeb

تفکیک یا ادغام انشعاب

۱۳۰۳۱۴۶۷۱۰۳

فرم مربوطه

   Tel

واگذاری برق موقت

۱۳۰۳۱۴۶۷۱۰۴

فرم مربوطه

   Tel