تجديد مناقصه ۳ دستگاه دو.ربين ترموگرافی و يک دستگاه کروناگرافی و ۴ دستگاه دوربين شکاری

« اقتصاد مقاومتی، توليد – اشتغال »

آگهي مناقصه عمومي

شرکت برق منطقه ای آذربایجان در نظر دارد خرید ۳ دستگاه دوربین ترموگرافی ، یک دستگاه دوربین کروناگرافی و ۴ دستگاه دوربین شکاری را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس الکترونیکی ir.setadiran.www برگزار نماید .

مبلغ تضمين شرکت در مناقصه : ۲۰۵.۰۰۰.۰۰۰ بحروف ( دویست و پنج میلیون ريال) بصورت ضمانتنامه بانكي و يا واريزنقدی بحساب سيبا به شماره ۲۱۷۵۰۹۰۴۰۸۰۰۶ بانك ملي شعبه برق منطقه اي تبريز بنام شركت برق منطقه اي آذربايجان

بهاي فروش اسناد : ۲۰۰.۰۰۰ ریال (دویست هزارریال )

جدول زمانی انجام مناقصه

شروع فروش اسناد

از ساعت ۸ صبح مورخ ۸/۶/۹۶

مهلت دریافت اسناد

تا ساعت ۱۹ عصر مورخ ۱۳/۶/۹۶

مهلت بارگذاری پیشنهادات در سامانه ستاد

تا ساعت ۱۰ صبح مورخ ۲۷/۶/۹۶

بازگشایی پاکات

ساعت ۱۱ صبح مورخ ۲۷/۶/۹۶

جهت اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس ۴۱۹۳۴-۰۲۱

جهت اخذ اطلاعات بيشتر به سايتهاي زير مراجعه و یا با شماره تلفن    33280878-041 تماس حاصل فرمايند .

www.tavanir.org.ir       www.Iets.mporg.ir       www.azrec.co.ir  

 

                                                                                                                    روابط عمومی شرکت برق منطقه اي آذربايجان