اخبار مزایده ها و مناقصات

عنوان تاریخ ایجاد کلیک ها
مناقصه عمليات ساختمان توسعه بخش ۲۳۰ کيلوولت نيروگاه اروميه ۱۹ شهریور ۱۳۹۶ ۱۳۸
مناقصه پروژه اصلاح خط ۱۳۲ کيلوولت نقده - پيرانشهر ۱۹ شهریور ۱۳۹۶ ۱۱۵
مناقصه خرید ۳ دستگاه دوربین ترموگرافی ، یک دستگاه دوربین کروناگرافی و ۴ دستگاه دوربین شکاری ۰۸ شهریور ۱۳۹۶ ۱۵۷
تجديد مناقصه ۳ دستگاه دو.ربين ترموگرافی و يک دستگاه کروناگرافی و ۴ دستگاه دوربين شکاری ۰۷ شهریور ۱۳۹۶ ۱۵۲
تجديد آگهی فراخوان شناسايی پروژه مالی IDB ۰۷ شهریور ۱۳۹۶ ۱۱۳
مناقصه تهيه و نصب و راه اندازی پايانه راه دور ۵۶۰ با RTU های پستهای بالانج، والی و ارس ۰۵ شهریور ۱۳۹۶ ۱۱۹
مناقصه اجراي سيم كشي خط ۲۳۰ كيلوولت هريس - سراب ۲۵ مرداد ۱۳۹۶ ۱۸۳
انجام اپراتوری در پستهای فوق توزیع و انتقال تحت پوشش شرکت برق منطقه ای در سطح استانهای آذربایجانشرقی ، آذربایجانغربی و اردبیل ۲۱ مرداد ۱۳۹۶ ۱۸۲
مناقصه اجرای پروژه ورود و خروج خط ۱۳۲ کیلوولت ارومیه گازی- انهر در پست گلمانخانه ۲۱ مرداد ۱۳۹۶ ۱۴۷
تجديد انجام اپراتوری در پستهای فوق توزیع و انتقال تحت پوشش شرکت برق منطقه ای در سطح استانهای آذربایجانشرقی ، آذربایجانغربی و اردبیل ۲۱ مرداد ۱۳۹۶ ۱۲۸